کاربرگه

Found 121 results
فیلترها: کلیدواژه is نقد ادبی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
منصور یاقوتی, صمد و کودکی جنبش. بهارستان, ص ٢٥-٢٦, نوشته شده.
۱۳۸۵
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مهدی آذریزدی, پایه گذار و پیشکسوت ادبیات کودکان ایران. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, تهران, ص ٣١٣ ص, ۱۳۸۵.
محمد هادی محمدی, نگرش همزمانی و نگرش در زمانی در تحلیل تاریخی ادبیات کودکان با نگاه ویژه به نقش عباس یمینی در تاریخ ادبیات کودکان ایران. ارایه شده در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف (٢٨ آذر ١٣٨٥), ص ١٣ ص, ۱۳۸۵.
۱۳۸۳
نیلوفر مهدیان, صدای زن در فضای قصه های بهرنگی. کتاب ماه کودک و نوجوان, ص ١١٣-١١٦, ۱۳۸۳.
۱۳۸۰
فرید قاسمی, کتاب. نشر مرکز, تهران, ص هشت، ٢٣٢ ص, ۱۳۸۰.
۱۳۷۲
شبنم رضوی, چهره کودکان کشورهای در حال توسعه در ادبیات کودکان ایران. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۱۲] – ۱۲۳, ۱۳۷۲.
ثریا قزل ایاغ (بهروزی), زندگینامه برای کودکان و نوجوانان, داستان یا تاریخ ؟ ". در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۹۰]–۲۰۲, ۱۳۷۲.
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
شبنم رضوی, چهره کودکان کشورهای در حال توسعه در ادبیات کودکان ایران. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۲–۲۵, ۱۳۶۳.
۱۳۶۲
ثریا قزل ایاغ (بهروزی), زندگینامه برای کودکان و نوجوانان, داستان یا تاریخ ". گزارش شورای کتاب کودک, صص ۳۱ – ۴۶, ۱۳۶۲.
۱۳۵۷
محمد عزیزی, از گمشده لب دریا تا کلاته ی نان, فرود و فراز در کار غلامحسین ساعدی ". نگین, ص ١٩-٢١, ۱۳۵۷.
محمد علی جمالزاده, انتقاد کتاب : قصه های استاد. راهنمای کتاب, ص ٣٢٤-٣٢٨, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
فرخ صادقی, این بار بررسی آثار محمد رحیم اخوت, دید و انتخاب خوب، نثر بیان ضعیف ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۱۰): بررسی آثار شکور لطفی, موضوع های ساده در قالب داستان های کودک ". کیهان (ویژه هنر و اندیشه), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک ۴: این بار بررسی آثار اکبر نعمتی, بعد از ۶ کتاب، در آغاز راه .. ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۶): این بار بررسی آثار قدسی قاضی نور, در تکاپوی مفهوم راستین ادبیات کودک ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۷): بررسی آثار فریده فرجام, از نگاه عینی و ساده، تا دید انتزاعی و شاعرانه ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۹) : بررسی آثار نادر ابراهیمی. كیهان (ویژه هنر و اندیشه), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودکان (۸): بررسی آثار نسیم خاکسار, موقعیتی مشخص در ادبیات کودک ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
ع. روح بخشان, معرفی کتاب : مبارز بزرگ ، قصه نویس کوچک. کیهان (ویژه هنر و اندیشه), صص ۶-۷, ۱۳۵۶.
محمد عزیزی, یادی از یک نویسنده. نگین, ص ٣٠-٣٢, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
فرخنده، محمود, بحث و بررسی : شناخت هنر کودک : ترکیب حماسی کلام. رستاخیز, ص ٧, ۱۳۵۵.
فرخنده، محمود, بحث و بررسی ، شناخت هنر کودک : خواب های خوش کودکان. رستاخیز, ص ٧, ۱۳۵۵.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۱): نگاهی به دو کتاب مرتضی رضوان, مرتضی رضوان در باغ مریم و قصه هستی چه می گوید ؟ ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۵.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک - ۲: نگاهی به آثار داریوش عبادالهی, سی کتاب قصه برای کودکان در هشت سال ؟ ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۵.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۳): تحلیل کتاب های منوچهر سلیمی, راه درستی که به پرگوئی و بی هدفی میرسد ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۵.
شب زنده دا محمد, شناخت هنر کودک: نقد کتاب کودکان : طرحی ضعیف ، با پرداختی ناپیراسته. رستاخیز, ص ٧, ۱۳۵۵.
ابوالقاسم انجوی شیرازی, عروسک سنگ صبور. امیركبیر, تهران, ص ۲۶۷ص, ۱۳۵۵.
کتابیکه خواندن آنرا به دختران جوان پیشنهاد میکنیم: بابا لنگ دراز. سپیده فردا, ص ٦٣-٦٨, ۱۳۵۵.
نقد کتاب کودکان : رو در روی طبیعت ، با گوشه چشمی به عرفان. رستاخیز, ص ٧, ۱۳۵۵.
۱۳۵۲
از خلاصه نویسی تا انتقاد : در حاشیه ی نقدی بر گمشده ی لب دریا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ١٦، ٢٥-٢٦, ۱۳۵۲.
از میان کتاب های تازه. گزارش شورای کتا ب کودک, صص ۱۲-۱۴, ۱۳۵۲.