اسباب بازی های دیگر

اسباب بازی های دیگر

اسباب بازی هایی که در طبقه بندی خاصی جای نگرفته اند با عنوان اسباب بازی های دیگر در این دسته از موزه شناسانده شده اند.

در دسته «اسباب بازی های دیگر» ۶ سند موجود است.