سرگذشت‌نامه کوشندگان حوزه کودک و نوجوان

سرگذشت‌نامه کوشندگان حوزه کودک و نوجوان

این دسته شرح حال شخصیت‌هاى ادبی، علمی، هنری ایرانى که درباره یا برای کودکان و نوجوانان فعالیت داشته یا دارند و شخصیت‌هاى خارجى که آثار آن‌ها در ایران ترجمه شده است را داراست.

در دسته «سرگذشت‌نامه کوشندگان حوزه کودک و نوجوان » ۱۱۴ سند موجود است.

سرگذشت‌نامه کوشندگان حوزه کودک و نوجوان