افزار دانش آموز

افزار دانش آموز

افزون بر نوشت افزار دانش آموزان وسایلی داشتند همچون کیف مدرسه که در این دسته با عنوان افزار دانش آموز از آن ها یاد شده است.

در دسته «افزار دانش آموز» ۱۱ سند موجود است.