iranak-logo.jpg
iranak-typo.jpg
3
2
1
4
عروسک‌های قاجاری
11.png
12.png
13.png
14.png
15.png
کتاب‌های چاپ‌سنگی
اسباب‌بازی مردم‌ساخت
اسباب‌بازی مردم‌ساخت
طبلک
طبلک
اسباب‌بازی مردم‌ساخت
اسباب‌بازی مردم‌ساخت

 ایرانک یکی از تارنماهای موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است که در سال ۱۳۸۵با نام بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان ایران راه اندازی و رونمایی شد. پس از یک دوره کاری و بررسی برآیند کار ایرانک، در هدف ها و چشم اندازهای این نهاد مجازی، بازبینی شد و از سال ١٣٩٠ ایرانک به دو بخش پایگاه داده ها و موزه مجازی تقسیم شد. هدف از این پیوند از آن رو بود که هریک از این بخش ها نیمرخی از یک سیمای یگانه به شمار می روند که در ارتباط با هم دنیای کودکی را بهتر به نمایش می گذارند.

پایگاه داده‌های فرهنگ و ادبیات کودکان

موزه مجازی فرهنگ کودکی