چهره کودکان کشورهای در حال توسعه در ادبیات کودکان ایران

عنوانچهره کودکان کشورهای در حال توسعه در ادبیات کودکان ایران
گونهمقاله
نویسندگانرضوی, شبنم
ناشردر سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۷۲
تاریخ نشر

۱۳۷۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [۱۱۲] – ۱۲۳
موضوع۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان, ادبیات ترجمه, رضوی، شبنم, شورای کتاب کودک, کشورهای در حال رشد, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نویسنده ی مقاله به بررسی شمار آثار ترجمه شده به فارسی در گستره ی ادبیات کودکان و نوجوانان در فاصله سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۶۱، از آثار ادبی کشورهای در حال رشد می پردازد و این شمار را با آثار ترجمه شده از کشورهای رشد یافته، مقایسه می کند و سپس کمبود موجود در گروه اول را یادآور می شود. آن گاه به بیان همسانی های کشورهای در حال رشد و امکان درک بیشتر و بهتر مردم این کشورها از موقعیت یکدیگر می پردازد و به ضرورت ترجمه از ادبیات این کشورها اشاره می کند. پس از آن، گزینش درست و کارشناسانه ی کتاب برای ترجمه در این حوزه یادآوری می شود و به نقد و بررسی کوتاه چند کتاب ترجمه شده در ایران از ادبیات کودکان و نوجوانان این کشورها می پردازد. در پایان دلایل کمبود داستان واقعی ترجمه شده از کشورهای در حال رشد را بر می شمارد و پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت ارائه می دهد.