راهنمای دسته‌های اصلی ایرانک

راهنمای پایگاه داده‌ها

این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر کتاب‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.

این دسته دارای زیردسته‌های زیر است:

  • تصویرکتاب: این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر کتاب‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.
  • تصویرنشریه: این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر نشریه‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.

این دسته اطلاعات راهنما، تاریخچه و شیوه‌ى برگزارى و اهدای جایزه به آثار کودکان و نوجوانان در ایران و جایزه‌هاى خارجى که کتاب‌هاى ایرانى موفق به دریافت آن‌ها شده‌اند را داراست.

این دسته (نسخه خطى، چاپ سنگى، چاپ ماشینى): شامل اطلاعات توصیفى و تحلیلى کتاب‌هاى کودکان و نوجوانان فارسی، ترکى، کردى، ارمنى و آشورى (منابع اولیه) و کتاب‌های درباره‌ کودکان و نوجوانان (منابع ثانویه) اعم از کتاب‌هاى تالیفى و ترجمه را داراست.

این دسته اطلاعات توصیفی و شرح فعالیت‌ها و وظایف سازمان‌هایی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت مى‌کنند را داراست.

این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر نشریه‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، عکس‌هاى کودکان و نوجوانان، شخصیت‌ها، مکان‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها،… (ایرانی) درباره کودکان و نوجوانان را داراست.

این دسته اطلاعات توصیفی و شرح فعالیت‌های ناشرانی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت مى‌کنند را داراست.

این دسته اطلاعات توصیفی و تحلیلی نشریه های کودکان و نوجوانان فارسی، ترکى، کردى، ارمنى و آشورى (منابع اولیه) و نشریه های درباره ی کودکان و نوجوانان (منابع ثانویه) را داراست.

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های تخصصی برای کودکان و نوجوانان و درباره آن ها در ایران را داراست.

این دسته شامل اطلاعات توصیفى و تحلیلى، پوستر نمایش ها و فیلم های کودکان و نوجوانان را داراست.

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلی گزیده‌ی نوشته‌های نشریه‌های فارسى براى كودكان و نوجوانان (منابع اولیه) و درباره آن ها (منابع ثانویه) شامل تالیف و ترجمه را داراست.

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلی پایان‌نامه‌هاى فارسى درباره كودكان و نوجوانان را داراست.

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، فیلم های کودکان و نوجوانان به زبان فارسی را داراست.

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزارش‌ها، پروژ‌ه‌هاى تحقیقاتى و جزوه‌هاى فارسى سازمان‌ها، نمایشگاه‌ها و همایش ها درباره كودكان و نوجوانان را داراست.

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى اسناد فارسى درباره كودكان و نوجوانان را داراست.

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، صفحه های گرامافون و نوارهای کاست کودکان و نوجوانان به زبان فارسی را داراست.

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • مقاله: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلی گزیده‌ی نوشته‌های نشریه‌های فارسى براى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) و درباره آن ها (منابع ثانویه) شامل تالیف و ترجمه را داراست.
  • پایان نامه: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلی پایان‌نامه‌هاى فارسى درباره کودکان و نوجوانان را داراست.
  •  گزارش و جزوه: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزارش‌ها، پروژ‌ه‌هاى تحقیقاتى و جزوه‌هاى فارسى سازمان‌ها، نمایشگاه‌ها و همایش ها درباره کودکان و نوجوانان را داراست.
  • سند: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى اسناد فارسى درباره کودکان و نوجوانان را داراست.
    حقوق کودک: این زیردسته شرح مواد حقوق مدنی و جزایی کودک و نوجوان در ایران را داراست.

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • فیلم: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، فیلم های کودکان و نوجوانان به زبان فارسی را داراست.
  • مواد شنیداری: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، صفحه های گرامافون و نوارهای کاست کودکان و نوجوانان به زبان فارسی را داراست.

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • نهادها: این دسته اطلاعات توصیفی و شرح فعالیت‌ها و وظایف سازمان‌هایی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت مى‌کنند را داراست.
  • ناشران: این دسته اطلاعات توصیفی و شرح فعالیت‌های ناشرانی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت مى‌کنند را داراست.

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • جایزه ادبی، هنری: این دسته اطلاعات راهنما، تاریخچه و شیوه‌ى برگزارى و اهدای جایزه به آثار کودکان و نوجوانان در ایران و جایزه‌هاى خارجى که کتاب‌هاى ایرانى موفق به دریافت آن‌ها شده‌اند را داراست.
  • همایش، جشنواره و نمایشگاه: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های تخصصی برای کودکان و نوجوانان و درباره آن ها در ایران را داراست.

این دسته شرح حال شخصیت‌هاى ادبی، علمی، هنری ایرانى که درباره یا برای کودکان و نوجوانان فعالیت داشته یا دارند و شخصیت‌هاى خارجى که آثار آن‌ها در ایران ترجمه شده است را داراست.

این زیردسته شرح مواد حقوق مدنی و جزایی کودک و نوجوان در ایران را داراست.

گنج‌‌واژه – تزاروس حوزه کودک و نوجوان

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • تصویر: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر کتاب‌ها و نشریه‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.
    تصویرکتاب: این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر کتاب‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.
    تصویرنشریه: این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر نشریه‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.
  • عکس: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، عکس‌هاى کودکان و نوجوانان، شخصیت‌ها، مکان‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها،… (ایرانی) درباره کودکان و نوجوانان را داراست.
  • پوستر: این دسته شامل اطلاعات توصیفى و تحلیلى، پوستر نمایش ها و فیلم های کودکان و نوجوانان را داراست.

راهنمای موزه مجازی

در این دسته ماشین های اسباب بازی، ‌هواپیما‌ها، ‌قطارها و همه اسباب بازی‌های حمل و نقل که در ایران ساخته شده، به ایران وارد شده و تا سال ۱۳۵۷ به دست کودکان ایرانی رسیده است، ‌معرفی می شوند.

در این دسته انواع زیور های کودکان ، آنچه به آن ها برای رفع چشم زخم  آویز می شده است و نظر قربانی ها قرار گرفته اند.

در این دسته عروسک هایی که در ایران تولید شده یا در خارج از ایران ساخته شده اما به وسیله مسافران یا وارد کنندگان به ایران وارد  و به دست کودکان ایرانی رسیده است شناسانده شده اند.

همه اشیایی که به گونه ای به زندگی کودکان در پیوند است ، در این بخش شناسانده شده اند.

در این دسته نوشت افزار های قدیمی همچون مداد، قلم، ‌مداد پاکن ها و دیگر نوشت افزاری که کودکان و نوجوانان در گذشته از آن ها استفاده می کردند، ‌شناسانده شده است.

گونه‌های مختلف اسلحه، توپ، تانک، تیر کمان و دیگر اسباب بازی های جنگی که کودکان ایرانی تا سال ۱۳۵۷ با آن ها در ایران بازی می کردند، در این دسته شناسانده می شوند.

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • اسباب بازی حمل و نقل: در این دسته ماشین های اسباب بازی، ‌هواپیماها، ‌قطارها و همه اسباب بازی‌های حمل و نقل که در ایران ساخته شده و یا به ایران وارد شده و تا سال ۱۳۵۷ به دست کودکان ایرانی رسیده است، ‌معرفی می شوند.
  • اسباب بازی جنگی: گونه‌های مختلف اسلحه، توپ، تانک، تیر کمان و دیگر اسباب بازی های جنگی که کودکان ایرانی تا سال ۱۳۵۷ با آن ها در ایران بازی می کردند، در این دسته شناسانده می شوند.
  • اسباب بازی فکری آموزشی سرگرمی مهارتی: در این دسته اسباب بازی هایی قرار دارند که افزون بر بازی و سرگرمی جنبه فکری و آموزشی نیز داشته اند.
  • اسباب بازی خانه عروسکی: در این دسته وسایل خانه عروسک ها که کودکان ایرانی در بازی هایی همچون خاله بازی از آن ها استفاده می کردند، ‌قرار دارد.
  • اسباب بازی دیداری: شماری از اسباب بازی ها جنبه دیداری دارند وبه رشد دیداری کودکان یاری می رسانند. نمونه های قدیمی این گونه اسباب بازی ها همچون کالیدوسکوپ و دوربین اسلاید های دستی که به دست کودکان ایرانی نیز رسیده است در این دسته شناسانده شده اند.
  • اسباب بازی آوایی: در این دسته اسباب بازی های آوایی از سوت سوتک های گلی تا طبلک و زنگوله و جغجغه که با تولید صوت حس شنیداری کودکان را تقویت می کردند، شناسانده شده اند.
  • اسباب بازی سنتی: در این دسته اسباب بازی های سنتی که همان اسباب بازی های مردم ساخت و دست سازی هستند که نه فقط برای نیاز خانواده بلکه برای امرار معاش ساخته و به بازار ارائه می شدند، شناسانده شده اند.
  • اسباب بازی مردم ساخت: در این دسته اسباب بازی هایی که در گذشته خود مردم یا کودکان و با مواد دور ریز می ساختند، به شکل اصل یا باز سازی شده شناسانده شده اند.
  • اسباب بازی ملل: اسباب بازی هایی در این دسته شناسانده می شوند که در طول تاریخ به نماد یک کشور بدل شده اند.
  • اسباب بازی های دیگر: اسباب بازی هایی که در طبقه بندی خاصی جای نگرفته اند با عنوان اسباب بازی های دیگر در این دسته از موزه شناسانده شده اند.

افزون بر نوشت افزار دانش آموزان وسایلی داشتند همچون کیف مدرسه که در این دسته با عنوان افزار دانش آموز از آن ها یاد شده است.

افزار هایی که کودکان در شماری از  بازی ها و ورزش ها از آن استفاده می کردند، اما نمی توان عنوان اسباب بازی بر آن ها نهاد، در این بخش شناسانده شده اند.

در طول تاریخ کودکان و نوجوانان از ملیت های گوناگون ایرانی از لباس ها با پارچه ها درمدل های گوناگون استفاده کرده اند. در این دسته پوشاک دوره های گوناگون شناسانده شده اند.

عروسک هایی که با پوشیدن لباس های آن کشور یا منطقه به نماد آن کشور بدل شده اند. آنچه در این عروسک ها اهمیت دارد لباس های ملی یا محلی آن هاست نه خود عروسک ها.

در این دسته اسباب بازی هایی قرار دارند که افزون بر بازی و سرگرمی جنبه فکری و آموزشی نیز داشته اند.

افزار هایی همچون تخته سیاه، میز و نیمکت و غیره که برای آموزشگاه ها تهیه می شده اند و جنبه عمومی داشته اند در این دسته شناسانده می شوند.

در این بخش سازهایی که  به کودکان دوره های زمانی گوناگون تعلق داشته ، شناسانده شده است.

کلاه های گوناگون کودکان در طول تاریخ در این دسته شناسانده می شوند.

در این دسته عروسک هایی شناسانده شده اند که در نمایش ها برای کودکان از آن ها استفاده می شده است.

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • عروسک:  در این دسته عروسک هایی که در ایران تولید شده یا در خارج از ایران ساخته شده اما به وسیله مسافران یا وارد کنندگان به ایران وارد  و به دست کودکان ایرانی رسیده است شناسانده شده اند.  
  • عروسک ملل: عروسک هایی که با پوشیدن لباس های آن کشور یا منطقه به نماد آن کشور بدل شده اند. آنچه در این عروسک ها اهمیت دارد لباس های ملی یا محلی آن هاست نه خود عروسک ها.  
  • عروسک نمایشی: در این دسته عروسک هایی شناسانده شده اند که در نمایش ها برای کودکان از آن ها استفاده می شده است.  
  • عروسک جانوری: اسباب بازی هایی در این دسته قرار دارند که به شکل عروسک جانوران گوناگونی را تجسم بخشیده اند.  
  • عروسک مردم ساخت: عروسک هایی که مادرها و مادر بزرگ ها در گذشته با پارچه و چوب و دیگر مواد برای فرزندان خود درست می کرده اند، اصل یا باز سازی شده آن ها در این دسته شناسانده شده اند.  
  • تندیس: در این دسته تندیس هایی شناسانده شده اند که جنبه اسباب بازی نداشته و تنها برای تزیین اتاق کودک مورد استفاده قرار می گرفته است. همچنین تندیس هایی که به تاریخ فرهنگ کودکی پیوند دارند نیز در این دسته قرار گرفته اند.

در این دسته وسایل خانه عروسک ها که کودکان ایرانی در بازی هایی همچون خاله بازی از آن ها استفاده می کردند، ‌قرار دارد.

افزار هایی همچون حروف چوبی الفبا، چرتکه، ‌پوستر و نقشه که در کلاس ها به آموزش دانش اموزان یاری می رسانده اند، در این دسته شناسانده شده اند.

کفش های کودکان در دوره های گوناگون تاریخی که از جنس ها و در شکل های گوناگون تهیه شده است. در این دسته کفش های دوره های گوناگون شناسانده شده اند.

اسباب بازی هایی در این دسته قرار دارند که به شکل عروسک جانوران گوناگونی را تجسم بخشیده اند.

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • نوشت افزار: در این دسته نوشت افزار های قدیمی همچون مداد، قلم، ‌مداد پاکن ها و دیگر نوشت افزاری که کودکان و نوجوانان در گذشته از آن ها استفاده می کردند، ‌شناسانده شده است.  
  • افزار دانش آموز: افزون بر نوشت افزار دانش آموزان وسایلی داشتند همچون کیف مدرسه که در این دسته با عنوان افزار دانش آموز از آن ها یاد شده است.  
  • افزار آموزشگاهی: افزار هایی همچون تخته سیاه، میز و نیمکت و غیره که برای آموزشگاه ها تهیه می شده اند و جنبه عمومی داشته اند در این دسته شناسانده می شوند.  
  • افزار آموزشی و کمک آموزشی: افزار هایی همچون حروف چوبی الفبا، چرتکه، ‌پوستر و نقشه که در کلاس ها به آموزش دانش اموزان یاری می رسانده اند، در این دسته شناسانده شده اند.  
  • مهر و نشان: در این دسته مهرها، نشان ها و مدال های آموزشگاه های گوناگون شناسانده شده اند.
  • کاردستی و کارورزی: کاردستی ها بخش مهمی از تکلیف دانش آموزان دختر و پسر بوده است که در دوره های مختلف از سوی دانش آموزان انجام شد است و شماری از آن ها در این دسته شناسانده شده اند.

شماری از اسباب بازی ها جنبه دیداری دارند و به رشد دیداری کودکان یاری می رسانند. نمونه‌های قدیمی این گونه اسباب‌بازی ها همچون کالیدوسکوپ و دوربین اسلاید های دستی که به دست کودکان ایرانی نیز رسیده است در این دسته شناسانده شده‌اند.

فرم پوشاک دانش آموزان دختر و پسر و لباس های ویژه همچون پیشاهنگی، پلیس مدرسه، ... در طول تاریخ در این دسته شناسانده می شوند.

عروسک هایی که مادرها و مادر بزرگ ها در گذشته با پارچه و چوب و دیگر مواد برای فرزندان خود درست می کرده اند، اصل یا باز سازی شده آن ها در این دسته شناسانده شده اند.

در این دسته مهرها، نشان ها و مدال های آموزشگاه های گوناگون شناسانده شده اند.

در این دسته اسباب بازی های آوایی از سوت سوتک های گلی تا طبلک و زنگوله و جغجغه که با تولید صوت حس شنیداری کودکان را تقویت می کردند، شناسانده شده اند.

لباس هایی که کودکان برای نمایش به تن می کردند در این دسته شناسانده شده اند.

در این دسته تندیس هایی شناسانده شده اند که جنبه اسباب بازی نداشته و تنها برای تزیین اتاق کودک مورد استفاده قرار می گرفته است. همچنین تندیس هایی که به تاریخ فرهنگ کودکی پیوند دارند نیز در این دسته قرار گرفته اند.

کاردستی ها بخش مهمی از تکلیف دانش آموزان دختر و پسر بوده است که در دوره های مختلف از سوی دانش آموزان انجام شد است و شماری از آن ها در این دسته شناسانده شده اند.

در این دسته اسباب بازی های سنتی که همان اسباب بازی های مردم ساخت و دست سازی هستند که نه فقط برای نیاز خانواده بلکه برای امرار معاش ساخته و به بازار ارائه می شدند، شناسانده شده اند.

در شماری از نمایشنامه ها و یا بازی ها کودکان از ماسک های گوناگون استفاده می کردند که در این زیردسته شناسانده شده اند.

در این دسته اسباب بازی هایی که در گذشته خود مردم یا کودکان و با مواد دور ریز می ساختند، به شکل اصل یا باز سازی شده شناسانده شده اند.

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • زیورافزار: در این دسته انواع زیور های کودکان ، آنچه به آن ها برای رفع چشم زخم  آویز می شده است و نظر قربانی ها قرار گرفته اند.
  • تن پوش: در طول تاریخ کودکان و نوجوانان از ملیت های گوناگون ایرانی از لباس ها با پارچه ها درمدل های گوناگون استفاده کرده اند. در این دسته پوشاک دوره های گوناگون شناسانده شده اند.    
  • سرپوش: کلاه های گوناگون کودکان در طول تاریخ در این دسته شناسانده می شوند.
  • پاپوش: کفش های کودکان در دوره های گوناگون تاریخی که از جنس ها و در شکل های گوناگون تهیه شده است. در این دسته کفش های دوره های گوناگون شناسانده شده اند.
  • پوشاک نمایشی: لباس هایی که کودکان برای نمایش به تن می کردند در این دسته شناسانده شده اند.
  • پوشاک آموزش و پرورش: تن پوش، پاپوش، سرپوس مدارس همچون: روپوش، پوشاک پیشاهنگی، پلیس مدرسه، ...
  • صورتک(ماسک): در شماری از نمایشنامه ها و یا بازی ها کودکان از صورتک های گوناگون استفاده می کردند که در این زیردسته شناسانده شده اند.

 اسباب بازی هایی هستند که مردم یک زیست بوم آن ها را با مواد بومی و بر پایه فرهنگ ویژه خویش ساخته اند و در طول تاریخ به نماد منطقه یا کشور آن ها در آمده است .

اسباب بازی هایی که در طبقه بندی خاصی جای نگرفته اند با عنوان اسباب بازی های دیگر در این دسته از موزه شناسانده شده اند.

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • کودک افزار: همه اشیایی که به گونه ای به زندگی کودکان در پیوند است ، در این بخش شناسانده شده اند.
  • بازی افزار: افزار هایی که کودکان در شماری از  بازی ها و ورزش ها از آن استفاده می کردند، اما نمی توان عنوان اسباب بازی بر آن ها نهاد، در این بخش شناسانده شده اند.
  • سازها: در این بخش سازهایی که  به کودکان دوره های زمانی گوناگون تعلق داشته ، شناسانده شده است.