بحث و بررسی ، شناخت هنر کودک : خواب های خوش کودکان

عنوانبحث و بررسی ، شناخت هنر کودک : خواب های خوش کودکان
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ٢٠ تیر ماه ١٣٥٥

شماره

س ٢ ش ٣٧٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧
موضوعادبیات تالیف, رستاخیز, زرین کلک، نورالدین, فرخنده، محمود, قصه ی کرم ابریشم (کتاب), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), مقاله, نقد ادبی, نقد تحلیلی
متن کامل

خلاصه و نقد و بررسی کتاب «قصه ی کرم ابریشم» نوشته و نقاشی از نورالدین زرین کلک که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.Running Sneakers | Asics Onitsuka Tiger