اسباب بازی آوایی

اسباب بازی آوایی

در این دسته اسباب بازی های آوایی از سوت سوتک های گلی تا طبلک و زنگوله و جغجغه که با تولید صوت حس شنیداری کودکان را تقویت می کردند، شناسانده شده اند.

در دسته «اسباب بازی آوایی» ۲۲ سند موجود است.