پوستر فیلم‌ها، نمایش‌ها و رویدادهای حوزه کودک و نوجوان

پوستر فیلم‌ها، نمایش‌ها و رویدادهای حوزه کودک و نوجوان

این دسته شامل اطلاعات توصیفى و تحلیلى، پوستر نمایش ها و فیلم های کودکان و نوجوانان را داراست.

در دسته «پوستر فیلم‌ها، نمایش‌ها و رویدادهای حوزه کودک و نوجوان» ۵ سند موجود است.