زندگینامه برای کودکان و نوجوانان

عنوانزندگینامه برای کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانقزل ایاغ (بهروزی), ثریا
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۲-

عنوان فرعیداستان یا تاریخ ؟ "
ناشردر سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۷۲
تاریخ نشر

۱۳۷۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [۱۹۰]–۲۰۲
موضوع۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان, تاریخ و نقد, شورای کتاب کودک, قزل ایاغ، ثریا بهروزی, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نویسنده ی مقاله پس از اشاره به دو جنبه ی تاریخی و داستانی زندگینامه ها، اثر مثبت زندگینامه ی انسان های بزرگ و به طور کلی افرادی که به هر دلیل در تاریخ اثرگذار بوده اند در دادن انگیزه ی تلاش، مقاومت و مبارزه به کودکان و نوجوانان را یادآور می شود و کاربرد زندگینامه را در برنامه خواندن کودکان و نوجوانان مشخص می کند. سپس به گونه های مختلف زندگینامه بر پایه ی ساخت و سبک نگارش آن ها اشاره می کند و سنجه هایی برای ارزشیابی زندگینامه های کودکان و نوجوانان، به همراه نقد و بررسی نمونه هایی از زندگینامه ها که این سنجه ها در آن ها رعایت نشده است، ارائه می دهد. آن گاه به بررسی دقیق وضعیت زندگینامه های ویژه ی کودکان و نوجوانان در ایران می پردازد و میزان تألیف و ترجمه در این حوزه را مقایسه می کند. با معرفی چهار گروه بزرگ سلسله انتشارات زندگینامه های ویژه ی ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران، به نقد و بررسی کتاب های این ناشران می پردازد. در پایان به ضرورت پرداختن به زندگینامه ی بزرگان ایرانی اشاره می کند و این کار را از معرفی چهره های بیگانه مهم تر می داند.