استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو

عنواناستفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٦-

ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شهریور ١٣٥٣

شماره

س ١٢ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه ۸-١٢
موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, ادبیات ترجمه, توران میرهادی (خمارلو), شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, منابع نوشتاری, نقد ادبی
متن کامل

نویسنده ی مقاله پس از اشاره به دلایل موفقیت و ماندگاری برخی داستان های عامیانه، موفقیت در بازآفرینی آن ها را نیز مستلزم رعایت همان نکته ها می داند. سپس به نقد و بررسی سه کتاب "قصه کدخدای کوچولو و اژدهای شکمو"، نوشته ت. ریچر، نقاشی پ. استیل و روایت عبدالحسین آل رسول، "اژدهای سیاه" اثر جعفر کوش آبادی و نقاشی زمان زمانی، "قهرمان" اثر عباس کیارستمی و نقاشی فرشید مثقالی، که هر سه برگرفته از طرح های قصه ای عامیانه اند، می پردازد. Buy Sneakers | Sneakers Nike Shoes