پوشاک آموزش و پرورش

پوشاک آموزش و پرورش

فرم پوشاک دانش آموزان دختر و پسر و لباس های ویژه همچون پیشاهنگی، پلیس مدرسه، ... در طول تاریخ در این دسته شناسانده می شوند.

در دسته «پوشاک آموزش و پرورش» ۷ سند موجود است.