نهادها و ناشران کودک و نوجوان

نهادها و ناشران کودک و نوجوان

این بخش دارای دسته‌های زیر است:

  • نهادها: این دسته اطلاعات توصیفی و شرح فعالیت‌ها و وظایف سازمان‌هایی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت مى‌کنند را داراست.
  • ناشران: این دسته اطلاعات توصیفی و شرح فعالیت‌های ناشرانی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت مى‌کنند را داراست.

Nike Sneakers Store | Sneakers

نهادها و ناشران کودک و نوجوان