اسباب بازی مردم ساخت

اسباب بازی مردم ساخت

در این دسته اسباب بازی هایی که در گذشته خود مردم یا کودکان و با مواد دور ریز می ساختند، به شکل اصل یا باز سازی شده شناسانده شده اند.

در دسته «اسباب بازی مردم ساخت» ۳۷ سند موجود است.