ادبیات ضد دینی کودکان و نوجوانان

عنوانادبیات ضد دینی کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠٤٦٦
نویسندگانرهگذر, رضا
تاریخ تولد - وفات

١٣٣٢-

ناشرپویش
سال تولد۱۳۷۷
تاریخ نشر

بهار ١٣٧٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٧٤]-١٨٦
موضوعخاکسار، نسیم, درویشیان، علی اشرف, رهگذر، رضا, صمد بهرنگی, قاضی نور، قدسی, نقد ادبی, یاقوتی، منصور
متن کامل

نقد و بررسی آثار صمد بهرنگی، قدسی قاضی نور، منصور یاقوتی، نسیم خاکسار، علی اشرف درویشیان و محمود برآبادی از دیدگاه دینیbest shoes | UK Trainer News & Releases