ماسک

ماسک

در شماری از نمایشنامه ها و یا بازی ها کودکان از ماسک های گوناگون استفاده می کردند که در این زیردسته شناسانده شده اند.

در دسته «ماسک» ۱۰ سند موجود است.