اسباب بازی سنتی

اسباب بازی سنتی

در این دسته اسباب بازی های سنتی که همان اسباب بازی های مردم ساخت و دست سازی هستند که نه فقط برای نیاز خانواده بلکه برای امرار معاش ساخته و به بازار ارائه می شدند، شناسانده شده اند.

در دسته «اسباب بازی سنتی» ۴۵ سند موجود است.