منابع نوشتاری حوزه کودک و نوجوان

منابع نوشتاری حوزه کودک و نوجوان

این بخش دارای دسته‌های زیر است:

  • کتاب: (نسخه خطى، چاپ سنگى، چاپ ماشینى): شامل اطلاعات توصیفى و تحلیلى کتاب‌هاى کودکان و نوجوانان فارسی، ترکى، کردى، ارمنى و آشورى (منابع اولیه) و کتاب‌های درباره‌ کودکان و نوجوانان (منابع ثانویه) اعم از کتاب‌هاى تالیفى و ترجمه را داراست.
  • نشریه: اطلاعات توصیفی و تحلیلی نشریه های کودکان و نوجوانان فارسی، ترکى، کردى، ارمنى و آشورى (منابع اولیه) و نشریه های درباره ی کودکان و نوجوانان (منابع ثانویه) را داراست.
  •  مقاله: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلی گزیده‌ی نوشته‌های نشریه‌های فارسى براى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) و درباره آن ها (منابع ثانویه) شامل تالیف و ترجمه را داراست.
  • پایان نامه: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلی پایان‌نامه‌هاى فارسى درباره کودکان و نوجوانان را داراست.
  •  گزارش و جزوه: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزارش‌ها، پروژ‌ه‌هاى تحقیقاتى و جزوه‌هاى فارسى سازمان‌ها، نمایشگاه‌ها و همایش ها درباره کودکان و نوجوانان را داراست.
  • سند: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى اسناد فارسى درباره کودکان و نوجوانان را داراست.

Best Sneakers | nike fashion

اسناد حوزه کودک و نوجوان

منابع نوشتاری حوزه کودک و نوجوان