پوشاک کودک و نوجوان

پوشاک کودک و نوجوان

این بخش دارای دسته‌های زیر است:

  • زیورافزار: در این دسته انواع زیور های کودکان ، آنچه به آن ها برای رفع چشم زخم  آویز می شده است و نظر قربانی ها قرار گرفته اند.
  • تن پوش: در طول تاریخ کودکان و نوجوانان از ملیت های گوناگون ایرانی از لباس ها با پارچه ها درمدل های گوناگون استفاده کرده اند. در این دسته پوشاک دوره های گوناگون شناسانده شده اند.    
  • سرپوش: کلاه های گوناگون کودکان در طول تاریخ در این دسته شناسانده می شوند.
  • پاپوش: کفش های کودکان در دوره های گوناگون تاریخی که از جنس ها و در شکل های گوناگون تهیه شده است. در این دسته کفش های دوره های گوناگون شناسانده شده اند.
  • پوشاک نمایشی: لباس هایی که کودکان برای نمایش به تن می کردند در این دسته شناسانده شده اند.
  • پوشاک آموزش و پرورش: تن پوش، پاپوش، سرپوس مدارس همچون: روپوش، پوشاک پیشاهنگی، پلیس مدرسه، ...
  • صورتک(ماسک): در شماری از نمایشنامه ها و یا بازی ها کودکان از صورتک های گوناگون استفاده می کردند که در این زیردسته شناسانده شده اند.

trace affiliate linkSneaker Release Dates 2021 - Nike, Yeezy, Kobe, LeBron, KD

پوشاک کودک و نوجوان