گزارش‌ها و جزوه‌های حوزه کودک و نوجوان

گزارش‌ها و جزوه‌های حوزه کودک و نوجوان

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزارش‌ها، پروژ‌ه‌هاى تحقیقاتى و جزوه‌هاى فارسى سازمان‌ها، نمایشگاه‌ها و همایش ها درباره كودكان و نوجوانان را داراست.

در دسته «گزارش‌ها و جزوه‌های حوزه کودک و نوجوان» ۳۸ سند موجود است.