اسباب‌بازی‌های کودک و نوجوان

اسباب‌بازی‌های کودک و نوجوان

این بخش دارای دسته‌های زیر است:

  • اسباب بازی حمل و نقل: در این دسته ماشین های اسباب بازی، ‌هواپیماها، ‌قطارها و همه اسباب بازی‌های حمل و نقل که در ایران ساخته شده و یا به ایران وارد شده و تا سال ۱۳۵۷ به دست کودکان ایرانی رسیده است، ‌معرفی می شوند.
  • اسباب بازی جنگی: گونه‌های مختلف اسلحه، توپ، تانک، تیر کمان و دیگر اسباب بازی های جنگی که کودکان ایرانی تا سال ۱۳۵۷ با آن ها در ایران بازی می کردند، در این دسته شناسانده می شوند.
  • اسباب بازی فکری آموزشی سرگرمی مهارتی: در این دسته اسباب بازی هایی قرار دارند که افزون بر بازی و سرگرمی جنبه فکری و آموزشی نیز داشته اند.
  • اسباب بازی خانه عروسکی: در این دسته وسایل خانه عروسک ها که کودکان ایرانی در بازی هایی همچون خاله بازی از آن ها استفاده می کردند، ‌قرار دارد.
  • اسباب بازی دیداری: شماری از اسباب بازی ها جنبه دیداری دارند وبه رشد دیداری کودکان یاری می رسانند. نمونه های قدیمی این گونه اسباب بازی ها همچون کالیدوسکوپ و دوربین اسلاید های دستی که به دست کودکان ایرانی نیز رسیده است در این دسته شناسانده شده اند.
  • اسباب بازی آوایی: در این دسته اسباب بازی های آوایی از سوت سوتک های گلی تا طبلک و زنگوله و جغجغه که با تولید صوت حس شنیداری کودکان را تقویت می کردند، شناسانده شده اند.
  • اسباب بازی سنتی: در این دسته اسباب بازی های سنتی که همان اسباب بازی های مردم ساخت و دست سازی هستند که نه فقط برای نیاز خانواده بلکه برای امرار معاش ساخته و به بازار ارائه می شدند، شناسانده شده اند.
  • اسباب بازی مردم ساخت: در این دسته اسباب بازی هایی که در گذشته خود مردم یا کودکان و با مواد دور ریز می ساختند، به شکل اصل یا باز سازی شده شناسانده شده اند.
  • اسباب بازی ملل: اسباب بازی هایی در این دسته شناسانده می شوند که در طول تاریخ به نماد یک کشور بدل شده اند.
  • اسباب بازی های دیگر: اسباب بازی هایی که در طبقه بندی خاصی جای نگرفته اند با عنوان اسباب بازی های دیگر در این دسته از موزه شناسانده شده اند.

bridgemedia | Mens Flynit Trainers

اسباب‌بازی‌های کودک و نوجوان