کتاب کودک و نوجوان در اولین و دومین نشریه تخصصی کتاب در ایران

عنوانکتاب کودک و نوجوان در اولین و دومین نشریه تخصصی کتاب در ایران
گونهمقاله
نویسندگانکاشفی خوانساری, علی
تاریخ تولد - وفات

١٣٥٠-

ناشرکتاب ماه کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۷۹
تاریخ نشر

اسفند ١٣٧٩- فروردین ١٣٨٠

شماره

س ٤ ش ٦،٥ (٤١-٤٢)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨٣-٨٥
موضوعکاشفی خوانساری، علی, کتاب درسی, کتاب ماه کودک و نوجوان, کتابشناسی, مقاله, نشریه ها, نقد ادبی
متن کامل

بررسی، نقد و معرفی کتاب های کودکان و نوجوانان در فصلنامه ی نقد کتاب با عنوان "کتاب" که در سال ۱۳۱۱ از سوی محمد رمضانی در مؤسسه ی خاور به چاپ می رسید.Running sports | adidas