افزارهای آموزش و پرورش

افزارهای آموزش و پرورش

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • نوشت افزار: در این دسته نوشت افزار های قدیمی همچون مداد، قلم، ‌مداد پاکن ها و دیگر نوشت افزاری که کودکان و نوجوانان در گذشته از آن ها استفاده می کردند، ‌شناسانده شده است.  
  • افزار دانش آموز: افزون بر نوشت افزار دانش آموزان وسایلی داشتند همچون کیف مدرسه که در این دسته با عنوان افزار دانش آموز از آن ها یاد شده است.  
  • افزار آموزشگاهی: افزار هایی همچون تخته سیاه، میز و نیمکت و غیره که برای آموزشگاه ها تهیه می شده اند و جنبه عمومی داشته اند در این دسته شناسانده می شوند.  
  • افزار آموزشی و کمک آموزشی: افزار هایی همچون حروف چوبی الفبا، چرتکه، ‌پوستر و نقشه که در کلاس ها به آموزش دانش اموزان یاری می رسانده اند، در این دسته شناسانده شده اند.  
  • مهر و نشان: در این دسته مهرها، نشان ها و مدال های آموزشگاه های گوناگون شناسانده شده اند.
  • کاردستی و کارورزی: کاردستی ها بخش مهمی از تکلیف دانش آموزان دختر و پسر بوده است که در دوره های مختلف از سوی دانش آموزان انجام شد است و شماری از آن ها در این دسته شناسانده شده اند.

url cloneNike

افزارهای آموزش و پرورش