پاپوش

پاپوش

کفش های کودکان در دوره های گوناگون تاریخی که از جنس ها و در شکل های گوناگون تهیه شده است. در این دسته کفش های دوره های گوناگون شناسانده شده اند.

در دسته «پاپوش» ۹ سند موجود است.