استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو

عنواناستفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٦-

ناشردر جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٨٥]–٨٩
موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, آل رسول، عبدالحسین, ادبیات تالیف, ادبیات تاليف, ادبیات ترجمه, اژدهای سیاه (کتاب), استیل، پ., افسانه ها و قصه های ایرانی, پ. استیل, ت. ریچز, تقی کیارستمی, توران میرهادی (خمارلو), ریچز، ت., زمانی، محمد زمان, شورای کتاب کودک, عبدالحسین آل رسول, قصه اژدهای شکمو و کدخدای کوچولو (کتاب), قهرمان (کتاب), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), کتاب زمان (ناشر), کوش آبادی، جعفر, کیارستمی، تقی, مثقالی، فرشید, محمد زمان زمانی, مقاله, منابع نوشتاری, منظومه داستانی, نقد ادبی
متن کامل

نویسنده ی مقاله پس از اشاره به دلایل موفقیت و ماندگاری برخی داستان های عامیانه، موفقیت در بازآفرینی آن ها را نیز مستلزم رعایت همان نکته ها می داند. سپس به نقد و بررسی سه کتاب "قصه کدخدای کوچولو و اژدهای شکمو"، نوشته ت. ریچر، نقاشی پ. استیل و روایت عبدالحسین آل رسول، "اژدهای سیاه" اثر جعفر کوش آبادی و نقاشی زمان زمانی، "قهرمان" اثر عباس کیارستمی و نقاشی فرشید مثقالی، که هر سه برگرفته از طرح های قصه های عامیانه اند، می پردازد.Best Nike Sneakers | adidas