کتابخانه

در این بخش بازدیدکنندگان با کتاب‌ها و مقالاتی در زمینه موضوعی فعالیت موزه، همچون بازی‌ها، اسباب بازی‌ها، انتخاب و ارزشیابی آنها، روش ساخت اسباب بازی‌های مردم ساخت و ... که از گذشته تا حال منتشر شده است، آشنا می‌شوند.

Running Sneakers | Nike Shoes