چهره کودکان کشورهای در حال توسعه در ادبیات کودکان ایران

عنوانچهره کودکان کشورهای در حال توسعه در ادبیات کودکان ایران
گونهمقاله
نویسندگانرضوی, شبنم
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

خرداد و شهریور ۱۳۶۳

شماره

س ۲۲ ش ۱و۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲–۲۵
موضوعادبیات ترجمه, رضوی، شبنم, شورای کتاب کودک, کشورهای در حال رشد, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نویسنده ی مقاله به بررسی شمار آثار ترجمه شده به فارسی در گستره ی ادبیات کودکان و نوجوانان در فاصله سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۶۱، از آثار ادبی کشورهای در حال رشد می پردازد و این شمار را با آثار ترجمه شده از کشورهای رشد یافته، مقایسه می کند و سپس کمبود موجود در گروه اول را یادآور می شود. آن گاه به بیان همسانی های کشورهای در حال رشد و امکان درک بیشتر و بهتر مردم این کشورها از موقعیت یکدیگر می پردازد و به ضرورت ترجمه از ادبیات این کشورها اشاره می کند. پس از آن، گزینش درست و کارشناسانه ی کتاب برای ترجمه در این حوزه یادآوری می شود و به نقد و بررسی کوتاه چند کتاب ترجمه شده در ایران از ادبیات کودکان و نوجوانان این کشورها می پردازد. در پایان دلایل کمبود داستان واقعی ترجمه شده از کشورهای در حال رشد را بر می شمارد و پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت ارائه می دهد.