کتاب‌های کودک و نوجوان

کتاب‌های کودک و نوجوان

این دسته (نسخه خطى، چاپ سنگى، چاپ ماشینى): شامل اطلاعات توصیفى و تحلیلى کتاب‌هاى کودکان و نوجوانان فارسی، ترکى، کردى، ارمنى و آشورى (منابع اولیه) و کتاب‌های درباره‌ کودکان و نوجوانان (منابع ثانویه) اعم از کتاب‌هاى تالیفى و ترجمه را داراست.

در دسته «کتاب‌های کودک و نوجوان» ۲۳۳۵ سند موجود است.