منابع دیداری شنیداری حوزه کودک و نوجوان

این بخش دارای دسته‌های زیر است:

  • تصویرکتاب و نشریه: این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر کتاب‌ها و نشریه‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.
  • عکس: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، عکس‌هاى کودکان و نوجوانان، شخصیت‌ها، مکان‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها،… (ایرانی) درباره کودکان و نوجوانان را داراست.
  • پوستر: این دسته شامل اطلاعات توصیفى و تحلیلى، پوستر نمایش ها و فیلم های کودکان و نوجوانان را داراست.
  • فیلم: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، فیلم های کودکان و نوجوانان به زبان فارسی را داراست.
  • نمایش:
  • صفحه گرامافون و نوارکاست: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، صفحه های گرامافون و نوارهای کاست کودکان و نوجوانان به زبان فارسی را داراست.

Asics footwear | Nike News

منابع دیداری شنیداری حوزه کودک و نوجوان