افزار آموزشگاهی

افزار هایی همچون تخته سیاه، میز و نیمکت و غیره که برای آموزشگاه ها تهیه می شده اند و جنبه عمومی داشته اند در این دسته شناسانده می شوند.

در دسته «افزار آموزشگاهی» ۶ سند موجود است.