افزار آموزشگاهی

اسباب بازی هایی که در طبقه بندی خاصی جای نگرفته اند با عنوان اسباب بازی های دیگر در این دسته از موزه شناسانده شده اند.

در دسته «افزار آموزشگاهی» ۶ سند موجود است.