کاردستی و کارورزی

کاردستی و کارورزی

اسباب بازی هایی که در طبقه بندی خاصی جای نگرفته اند با عنوان اسباب بازی های دیگر در این دسته از موزه شناسانده شده اند.

در دسته «کاردستی و کارورزی» ۶ سند موجود است.