کاردستی و کارورزی

کاردستی و کارورزی

کاردستی ها بخش مهمی از تکلیف دانش آموزان دختر و پسر بوده است که در دوره های مختلف از سوی دانش آموزان انجام شد است و شماری از آن ها در این دسته شناسانده شده اند.

در دسته «کاردستی و کارورزی» ۹ سند موجود است.