نگرش همزمانی و نگرش در زمانی در تحلیل تاریخی ادبیات کودکان با نگاه ویژه به نقش عباس یمینی در تاریخ ادبیات کودکان ایران

عنواننگرش همزمانی و نگرش در زمانی در تحلیل تاریخی ادبیات کودکان با نگاه ویژه به نقش عباس یمینی در تاریخ ادبیات کودکان ایران
گونهمقاله
نویسندگانمحمدی, محمد هادی
تاریخ تولد - وفات

١٣٤٠-

ناشرارایه شده در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف (٢٨ آذر ١٣٨٥)
سال تولد۱۳۸۵
زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٣ ص
موضوعادبیات كودكان, صمد بهرنگی, عباس یمینی شریف, کیانوش، محمود, محمدی، محمد هادی, نقد ادبی
متن کامل

وضعیت ادبیات کودکان و نوجوانان ایران در دهه های ۴۰ و ۵۰ و نقش تاریخی اشعار عباس یمینی شریف در نهادینه کردن ادبیات کودکان و نوجوانان ایران و معنا بخشیدن به مفهوم نهاد کودکی مدرن و سازه های آن، چرایی کنش دو چهره ی برجسته ادبیات کودکان آن دوره، محمود کیانوش و صمد بهرنگی در نقد آثار عباس یمینی شریف.best shoes | Air Jordan