بازی افزار

بازی افزار

افزار هایی که کودکان در شماری از  بازی ها و ورزش ها از آن استفاده می کردند، اما نمی توان عنوان اسباب بازی بر آن ها نهاد، در این بخش شناسانده شده اند.

در دسته «بازی افزار» ۱۷ سند موجود است.