اسباب بازی جنگی

اسباب بازی جنگی

گونه‌های مختلف اسلحه، توپ، تانک، تیر کمان و دیگر اسباب بازی های جنگی که کودکان ایرانی تا سال ۱۳۵۷ با آن ها در ایران بازی می کردند، در این دسته شناسانده می شوند.

در دسته «اسباب بازی جنگی» ۱۷ سند موجود است.