اسباب بازی ملل

اسباب بازی ملل

 اسباب بازی هایی هستند که مردم یک زیست بوم آن ها را با مواد بومی و بر پایه فرهنگ ویژه خویش ساخته اند و در طول تاریخ به نماد منطقه یا کشور آن ها در آمده است .

در دسته «اسباب بازی ملل» ۱۵ سند موجود است.