نهادهای حوزه کودک و نوجوان

نهادهای حوزه کودک و نوجوان

این دسته اطلاعات توصیفی و شرح فعالیت‌ها و وظایف سازمان‌هایی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت مى‌کنند را داراست.

در دسته «نهادهای حوزه کودک و نوجوان» ۱۱ سند موجود است.