پوشاک نمایشی

پوشاک نمایشی

لباس هایی که کودکان برای نمایش به تن می کردند در این دسته شناسانده شده اند.

در دسته «پوشاک نمایشی» ۴ سند موجود است.