کاربرگه

Found 47 results
فیلترها: کلیدواژه is بودجه آموزشی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۷
صمد بهرنگی, چرا معلم خوب نداریم ؟. آیندگان, ص ۱۰, ۱۳۴۷.
۱۳۴۱
طرح جدید برنامه مدارس. سخن, صص ۶۹-۷۷, ۱۳۴۱.
۱۳۳۱
از آینده خود دفاع کنیم. حمایت کودکان, ص ۴-۸, ۱۳۳۱.
۱۳۲۷
ساختن دبستان در گلپایگان. رستاخیز, ص ۲, ۱۳۲۷.
۱۳۱۶
وزیر معارف مستظرفه, توسعه مدارس در آذربایجان شرقی وغربی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۴ص, ۱۳۱۶.
۱۳۰۹
بودجه معارف. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
تأسیس مدارس متوسطه. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
تجدیدنظر در بودجه. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
تقسیم اعتبار. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
تقسیم اعتبار. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
تکمیل تشکیلات. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
وزارت معارف. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: تآسیس مدارس در ایلات. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: تقسیم اعتبار. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: تنظیم بودجه. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: عایدات اوقاف. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
۱۳۰۸
بودجه معارف. کوشش, ص ۱-۲, ۱۳۰۸.
تهیه بودجه. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
تهیه بودجه. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
کمک خرج محصلین و دارالمعلمین. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
مجلس شوری: اعانه مدارس. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
مجلس شوری: کرایه منزل معلمین. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
مدارس ولایات. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
نظارت در ملزومات. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
وزارت معارف. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
وزارت معارف. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
وزارت معارف: اصلاح مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
وزارت معارف: تفتیش، تصویب نظامنامه. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۸.