وزارت معارف: تفتیش، تصویب نظامنامه

عنوانوزارت معارف: تفتیش، تصویب نظامنامه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۴۶ (۱۲۲۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعبودجه آموزشی, بهداشت مدرسه ها, کوشش, مدرسه دخترانه, مقاله
متن کامل

خبر بازرسی مدرسه های دخترانه، نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در مدرسه ها و تصویب پرداخت اعانه ی ماهیانه ی مدرسه ها.jordan release date | Nike Off-White