خبرها و پیشرفتها : خلاصه ای از گزارش خبری دفتر اطلاعات و روابط عمومی

عنوانخبرها و پیشرفتها : خلاصه ای از گزارش خبری دفتر اطلاعات و روابط عمومی
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۴۹

شماره

دوره ۴۰ ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۲-۶۴
موضوعآموزش ابتدائی, انتشارات آموزشی, بودجه آموزشی, تلویزیون آموزشی, سپاه دانش, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

خبرهای گوناگونی درباره ی آموزش ابتدایی، امور تربیتی، تلویزیون آموزشی، کتاب های درسی، بودجه ، هماهنگی طرح های آموزشی و روابط بین المللی و خبرهایی در باره ی سپاه دانش، انتشارات آموزشی و مطالعات و برنامه و کارپردازی.short url link | FASHION NEWS