تغذیه دانش آموزان سراسر کشور یکسان خواهد شد

عنوانتغذیه دانش آموزان سراسر کشور یکسان خواهد شد
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۱۰۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, رستاخیز, مقاله
متن کامل

بررسی چگونگی مصرف ۱۴ میلیارد ریال بودجه ی تغذیه ی دانش آموزان در سال تحصیلی، ضرورت رسیدگی یکسان به دانش آموزان روستاها و شهرها.Best Nike Sneakers | Nike