اولویت آموزش ابتدایی بر سطوح دیگر

عنواناولویت آموزش ابتدایی بر سطوح دیگر
گونهمقاله
نویسندگانپور, پرویز همای
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۵۱

شماره

س۵ ش۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۷
موضوعآمار آموزشی, آموزش ابتدایی, آیندگان, بودجه آموزشی, پرویز همایون پور, مقاله
متن کامل

ارائه آماری از شمار دانش آموزان دوره ابتدایی و بودجه آموزشی که برای این مقطع در نظر گرفته شده.affiliate link trace | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News