تأسیس مدارس متوسطه

عنوانتأسیس مدارس متوسطه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۱ مهر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۲۱۸ (۱۳۷۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, کوشش, مدرسه سازی, مقاله
متن کامل

خبر تشکیل جلسه ای برای تأسیس مدرسه ی متوسطه در سبزوار و اختصاص بودجه از سوی اداره ی آموزش و پرورش برای تهیه ی وسایل آن.url clone | Nike - Sportswear - Nike Tracksuits, Jackets & Trainers