وزارت معارف: تنظیم بودجه

عنوانوزارت معارف: تنظیم بودجه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۳ مرداد ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۶۱ (۱۳۳۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی بررسی نیازهای تمام مدرسه های مراکز و روستاها و تنظیم بودجه برای آنها.latest Running | Nike Shoes, Sneakers & Accessories