وزارت معارف: عایدات اوقاف

عنوانوزارت معارف: عایدات اوقاف
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۷۳ (۱۲۵۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعبودجه آموزشی, ساختمان های آموزشگاهی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر اختصاص یک دهم درآمد سازمان اوقاف به وزارت معارف برای خرید ساختمان مدرسه های متوسطه و ابتدایی در تهران و شهرستان ها.bridge media | Air Max