مجلس شوری: کرایه منزل معلمین

عنوانمجلس شوری: کرایه منزل معلمین
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۸ مهر ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۲۰۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآموزش و پرورش, بودجه آموزشی, کوشش, مصاحبه ها, معلمان, مقاله
متن کامل

گفت و گو با وزیر معارف درباره ی قراردادهای معلمان، شکایت دانش آموزان از معلمان فرانسوی و استفاده از بودجه ی محل های غیر مترقبه در آموزش و پرورش.Adidas shoes | Sneakers