نظارت در ملزومات

عنواننظارت در ملزومات
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

جمعه ۱۳ دی ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۲۷۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, تجهیزات آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

دستور بازرسی امور مالی و تهیه ی تجهیزات در مدرسه های جنوب کشور به نهادهای مربوط.Sports brands | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival