مدارس راهنمایی و هنرستان های تهران خودکفا شدند

عنوانمدارس راهنمایی و هنرستان های تهران خودکفا شدند
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, رستاخیز, مقاله
متن کامل

گزارش تعیین میزان هزینه ی هر دانش آموز در اول سال تحصیلی بنا به تصویب شورای منطقه ای آموزش وپرورش که در اختیار واحد آموزشی هنرستان ها و مدارس راهنمایی قرار می گیرد.Best Nike Sneakers | Nike