مالکان حکم تخلیه مدارس استیجاری را گرفته اند

عنوانمالکان حکم تخلیه مدارس استیجاری را گرفته اند
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

سه شنبه ۵ مهر ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۲۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰
موضوعبودجه آموزشی, رستاخیز, ساختمان های آموزشگاهی, مقاله
متن کامل

خبرهایی درباره ی مشکلات آموزش و پرورش در زمینه ی ساختمان مدرسه ها، کمبود اعتبار و مسائل ایمنی دانش آموزان.Sports brands | UOMO, SCARPE